اخبار و رویدادها

اخبار و رویدادها

انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و بانک تجارت

1400-11-11

انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و بانک تجارت

انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و بانک تجارت

ادامه مطلب...
کسب عنوان برترین طرح سومین جشنواره نوآوری ها در صنعت فولاد سال ۱۴۰۰ توسط شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر

1400-10-04

کسب عنوان برترین طرح سومین جشنواره نوآوری ها در صنعت فولاد سال ۱۴۰۰ توسط شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر

کسب عنوان برترین طرح سومین جشنواره نوآوری ها در صنعت فولاد سال ۱۴۰۰ توسط شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر

ادامه مطلب...
بازدید معاون معاون و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت معادن منگنز ایران

1400-09-23

بازدید معاون معاون و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت معادن منگنز ایران

بازدید معاون معاون و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت معادن منگنز ایران

ادامه مطلب...
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

1400-09-23

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

ادامه مطلب...
مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

1400-09-02

مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

ادامه مطلب...
دریافت لوح تقدیر کیفیت توسط شرکت معادن منگنز ایران

1400-09-02

دریافت لوح تقدیر کیفیت توسط شرکت معادن منگنز ایران

دریافت لوح تقدیر کیفیت توسط شرکت معادن منگنز ایران

ادامه مطلب...
کسب تندیس زرین کیفیت توسط شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر

1400-09-02

کسب تندیس زرین کیفیت توسط شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر

کسب تندیس زرین کیفیت توسط شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر

ادامه مطلب...
بیست و هفتمین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن  احیا

1400-07-28

بیست و هفتمین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا

بیست و هفتمین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا

ادامه مطلب...
آگهی دعوت به مجمع عمومی مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

1400-07-12

آگهی دعوت به مجمع عمومی مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

آگهی دعوت به مجمع عمومی مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

ادامه مطلب...
آيين معارفه مدیریت حسابرسی داخلی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

1400-04-02

آيين معارفه مدیریت حسابرسی داخلی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

آيين معارفه مدیریت حسابرسی داخلی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

ادامه مطلب...
آيين تكريم و معارفه مدیریت مالی و منابع انسانی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

1399-12-04

آيين تكريم و معارفه مدیریت مالی و منابع انسانی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

آيين تكريم و معارفه مدیریت مالی و منابع انسانی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

ادامه مطلب...
آيين معارفه مدیریت امور حقوقی، مجامع و قراردادهای شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

1399-10-01

آيين معارفه مدیریت امور حقوقی، مجامع و قراردادهای شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

آيين معارفه مدیریت امور حقوقی، مجامع و قراردادهای شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

ادامه مطلب...
تقدیر بانک مرکزی ازشرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان به عنوان صادرکننده برتر در بازگشت ارز به کشور

1399-07-21

تقدیر بانک مرکزی ازشرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان به عنوان صادرکننده برتر در بازگشت ارز به کشور

تقدیر بانک مرکزی ازشرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان به عنوان صادرکننده برتر در بازگشت ارز به کشور

ادامه مطلب...
آگهی دعوت به مجمع مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

1399-07-16

آگهی دعوت به مجمع مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

آگهی دعوت به مجمع مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

ادامه مطلب...
آگهی دعوت به مجمع مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

1399-07-16

آگهی دعوت به مجمع مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

آگهی دعوت به مجمع مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

ادامه مطلب...
اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

1399-07-13

اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

ادامه مطلب...
آيين تكريم و معارفه مدیریت عامل شرکت مهندسی قائم سپاهان

1399-04-31

آيين تكريم و معارفه مدیریت عامل شرکت مهندسی قائم سپاهان

آيين تكريم و معارفه مدیریت عامل شرکت مهندسی قائم سپاهان

ادامه مطلب...
آيين تكريم و معارفه مدیریت عامل شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر

1399-04-31

آيين تكريم و معارفه مدیریت عامل شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر

آيين تكريم و معارفه مدیریت عامل شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر

ادامه مطلب...
آيين تكريم و معارفه مدیریت عامل شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان

1399-04-31

آيين تكريم و معارفه مدیریت عامل شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان

آيين تكريم و معارفه مدیریت عامل شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان

ادامه مطلب...
آيين تكريم و معارفه مدیریت هولدینگ معدن و صنایع معدنی و مدیریت عامل شرکت نگین معادن احیاء

1399-04-31

آيين تكريم و معارفه مدیریت هولدینگ معدن و صنایع معدنی و مدیریت عامل شرکت نگین معادن احیاء

آيين تكريم و معارفه مدیریت هولدینگ معدن و صنایع معدنی و مدیریت عامل شرکت نگین معادن احیاء

ادامه مطلب...
آيين تكريم و معارفه مدیریت هولدینگ صنعت و خدمات فنی و مهندسی مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

1399-04-09

آيين تكريم و معارفه مدیریت هولدینگ صنعت و خدمات فنی و مهندسی مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

آيين تكريم و معارفه مدیریت هولدینگ صنعت و خدمات فنی و مهندسی مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

ادامه مطلب...
آيين تكريم و معارفه مدیریت مالی و منابع انسانی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

1399-04-08

آيين تكريم و معارفه مدیریت مالی و منابع انسانی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

آيين تكريم و معارفه مدیریت مالی و منابع انسانی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

ادامه مطلب...
تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ‏ و نیز تمدید گواهینامه آموزش ‏ISO 10015

1399-02-24

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ‏ و نیز تمدید گواهینامه آموزش ‏ISO 10015

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ‏ و نیز تمدید گواهینامه آموزش ‏ISO 10015

ادامه مطلب...
آيين تكريم و معارفه مدیریت عامل شرکت تکادو

1399-02-22

آيين تكريم و معارفه مدیریت عامل شرکت تکادو

ادامه مطلب...
راه اندازی چاه 39-موقعیت w140 پروژه دهلران- شرکت اویلمیکو

1399-01-30

راه اندازی چاه 39-موقعیت w140 پروژه دهلران- شرکت اویلمیکو

راه اندازی چاه 39-موقعیت w140 پروژه دهلران- شرکت اویلمیکو

ادامه مطلب...
مناقصه خرید لوله -شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب - شرکت اویلمیکو

1399-01-30

مناقصه خرید لوله -شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب - شرکت اویلمیکو

مناقصه خرید لوله -شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب - شرکت اویلمیکو

ادامه مطلب...
امضاء تفاهم نامه همكاري في مابين بنياد ملي نخبگان و شركت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان

1398-09-13

امضاء تفاهم نامه همكاري في مابين بنياد ملي نخبگان و شركت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان

امضاء تفاهم نامه همكاري في مابين بنياد ملي نخبگان و شركت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان

ادامه مطلب...
برگزاری بیست و پنجمین مجمع عمومی عادی سالیانه و  برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

1398-09-02

برگزاری بیست و پنجمین مجمع عمومی عادی سالیانه و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

برگزاری بیست و پنجمین مجمع عمومی عادی سالیانه و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

ادامه مطلب...
اسامی برندگان سفر مشهد مقدس سال 1398

1398-09-02

اسامی برندگان سفر مشهد مقدس سال 1398

اسامی برندگان سفر مشهد مقدس سال 1398

ادامه مطلب...
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیریت عامل شركت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

1398-07-16

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیریت عامل شركت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیریت عامل شركت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

ادامه مطلب...
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

1398-06-12

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

ادامه مطلب...
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیریت هولدینگ صنایع معدنی

1397-07-14

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیریت هولدینگ صنایع معدنی

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیریت هولدینگ صنایع معدنی

ادامه مطلب...
برگزاری بیست و چهارمین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

1397-07-14

برگزاری بیست و چهارمین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

برگزاری بیست و چهارمین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

ادامه مطلب...
اسامی برندگان سفر مشهد مقدس سال 1397

1397-06-20

اسامی برندگان سفر مشهد مقدس سال 1397

اسامی برندگان سفر مشهد مقدس سال 1397

ادامه مطلب...
آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

1397-06-14

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

ادامه مطلب...
برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیریت عامل شرکت طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت (اویلمیکو)

1397-04-05

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیریت عامل شرکت طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت (اویلمیکو)

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیریت عامل شرکت طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت (اویلمیکو)

ادامه مطلب...
برگزاری بیست و سومین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

1396-08-15

برگزاری بیست و سومین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

برگزاری بیست و سومین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

ادامه مطلب...
آگهی دعوت شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

1396-06-20

آگهی دعوت شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

آگهی دعوت شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

ادامه مطلب...
مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده انجمن سنگ آهن ایران برگزار شد

1396-06-07

مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده انجمن سنگ آهن ایران برگزار شد

مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده انجمن سنگ آهن ایران برگزار شد

ادامه مطلب...
کسب تندیس افتخار ولوح تقدیر توسط سرکار خانم دکتر بیتا بصیرانی، مدیرعامل شرکت زغال سنگ طبس احیاء سپاهان در اولین همایش بین‌المللی کسب وکار

1396-06-07

کسب تندیس افتخار ولوح تقدیر توسط سرکار خانم دکتر بیتا بصیرانی، مدیرعامل شرکت زغال سنگ طبس احیاء سپاهان در اولین همایش بین‌المللی کسب وکار

کسب تندیس افتخار ولوح تقدیر توسط سرکار خانم دکتر بیتا بصیرانی، مدیرعامل شرکت زغال سنگ طبس احیاء سپاهان در اولین همایش بین‌المللی کسب وکار

ادامه مطلب...
تفاهم نامه احداث ایستگاه جدید راه آهن سنگان بین شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و راه آهن جمهوری اسلامی ایران به امضاء رسید

1396-06-07

تفاهم نامه احداث ایستگاه جدید راه آهن سنگان بین شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و راه آهن جمهوری اسلامی ایران به امضاء رسید

تفاهم نامه احداث ایستگاه جدید راه آهن سنگان بین شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و راه آهن جمهوری اسلامی ایران به امضاء رسید

ادامه مطلب...
مدیرعامل معادن سنگ آهن احیاء سپاهان خبر داد: فاز 2 کارخانه تولید کنسانتره شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان افتتاح می شود

1396-06-07

مدیرعامل معادن سنگ آهن احیاء سپاهان خبر داد: فاز 2 کارخانه تولید کنسانتره شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان افتتاح می شود

مدیرعامل معادن سنگ آهن احیاء سپاهان خبر داد: فاز 2 کارخانه تولید کنسانتره شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان افتتاح می شود

ادامه مطلب...
مجمع عمومی عالی سالیانه احیاء برگزار شد

1395-07-07

مجمع عمومی عالی سالیانه احیاء برگزار شد

مجمع عمومی عالی سالیانه احیاء برگزار شد

ادامه مطلب...
آگهی دعوت شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء (سهامی عام)

1395-06-21

آگهی دعوت شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء (سهامی عام)

آگهی دعوت شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء (سهامی عام)

ادامه مطلب...
انتخاب جناب آقای دكتر اسلامیان به عنوان ریاست انجمن آهن وفولاد كشور

1395-04-22

انتخاب جناب آقای دكتر اسلامیان به عنوان ریاست انجمن آهن وفولاد كشور

انتخاب جناب آقای دكتر اسلامیان به عنوان ریاست انجمن آهن وفولاد كشور

ادامه مطلب...
شرکت معادن احیاء سپاهان به عنوان بهره بردار نمونه لوح تقدیر گرفت-افزایش 30 درصدی تولید-کاهش قیمت تمام شده با بهبود زیر ساخت های تولید

1395-04-21

شرکت معادن احیاء سپاهان به عنوان بهره بردار نمونه لوح تقدیر گرفت-افزایش 30 درصدی تولید-کاهش قیمت تمام شده با بهبود زیر ساخت های تولید

شرکت معادن احیاء سپاهان به عنوان بهره بردار نمونه لوح تقدیر گرفت-افزایش 30 درصدی تولید-کاهش قیمت تمام شده با بهبود زیر ساخت های تولید

ادامه مطلب...
در روز همایش ملی صنعت و معدن: معادن سنگ آهن احیاء سپاهان واحد برتر معدنی شد

1395-04-21

در روز همایش ملی صنعت و معدن: معادن سنگ آهن احیاء سپاهان واحد برتر معدنی شد

در روز همایش ملی صنعت و معدن: معادن سنگ آهن احیاء سپاهان واحد برتر معدنی شد

ادامه مطلب...
پیام تبریک به مناسبت بهره برداری از كارخانه پرعیارسازی سنگ آهن واجرای فاز ٢و٣كارخانجات كنسانتره

1395-03-23

پیام تبریک به مناسبت بهره برداری از كارخانه پرعیارسازی سنگ آهن واجرای فاز ٢و٣كارخانجات كنسانتره

پیام تبریک به مناسبت بهره برداری از كارخانه پرعیارسازی سنگ آهن واجرای فاز ٢و٣كارخانجات كنسانتره

ادامه مطلب...
متن پیام رئیس محترم هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان آقای دکتر سید مصطفی صفوی به مناسبت سال 1395

1395-01-06

متن پیام رئیس محترم هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان آقای دکتر سید مصطفی صفوی به مناسبت سال 1395

متن پیام رئیس محترم هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان آقای دکتر سید مصطفی صفوی به مناسبت سال 1395

ادامه مطلب...
ایجاد warehouse در منطقه 200 هکتاری بندر عباس

1394-12-04

ایجاد warehouse در منطقه 200 هکتاری بندر عباس

ایجاد warehouse در منطقه 200 هکتاری بندر عباس

ادامه مطلب...