شرکت تکادو

شرکت تکادو

شرکت تکادو در راستای سیاست های خصوصی سازی دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 تأسیس گردید و با گسترش فعالیت های خود نقش بسزایی در جهت تحقق اهداف بلند اقتصادی جمهوری اسلامی ایران داشته است. هدف اصلی شرکت تأمین منافع سهامداران از طریق مشارکت و سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی با زمینه فعالیت های معدنی، صنعتی، بازرگانی، حمل و نقل، خدمات فنی مهندسی و مالی می باشد. در این راستا با تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی، ارائه خدمات طراحی و مهندسی اصولی، انجام مطالعات و تحقیقات فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و تأمین منافع مالی در شرکت های سرمایه‌پذیر در جهت تحقق اهداف عالیه مندرج در اساسنامه شرکت به پیش می رود. شایان ذکر است سهام عمده شرکت تکادو در سال 1382 توسط شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان خریداری شد.

آدرس : اصفهان ، خیابان هزارجریب ، روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان ساختمان تكادو

تلفن : 03136681000 و 03136681001
فکس : 03136681005 و 03136682679

پست الکترونیک : www.takado.ir

پست الکترونیک : info@takado.ir