هیات مدیره

هیات مدیره

نام و نام خانوادگی سمت رزومه
دکتر سید مصطفی صفوی رئیس هیات مدیره
مهندس علی جواهری نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مشاهده رزومه
ناصر علی بابایی عضو هیات مدیره
سید حسن ابطحی عضو هیات مدیره
محمد فاطمیان عضو هیات مدیره