هیات مدیره

هیات مدیره

نام و نام خانوادگی سمت رزومه
دکتر سید مصطفی صفوی رئیس هیات مدیره
دکتر علیرضا حقیقی نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
ناصر علی بابایی عضو هیات مدیره
سید حسن ابطحی عضو هیات مدیره
محمد فاطمیان عضو هیات مدیره