دبیرخانه جذب سرمایه گذاری های خارجی

دبیرخانه جذب سرمایه گذاری های خارجی

مديريت سرمايه گذاري و توسعه احياء بعنوان دبيرخانه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي ساز و كار لازم را جهت استفاده شركت هاي گروه از فرصت فوق فراهم نمايد .

اعضاء ثابت كار گروه دبيرخانه مذبور علاوه بر حوزه سرمايه گذاري عبارتند از : مدير هولدينگ بازرگاني ، مدير مالي و حقوقي و عندالزوم مديران هولدينگ ها .

همچنين از هولدينگ ها خواسته شد فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت هاي تحت پوشش را متناسب با اهداف تعيين شده ( پنج ساله ) به دبيرخانه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي ارائه نمايند .