شرکت حمل و نقل رهنورد خواف سنگان

شرکت حمل و نقل رهنورد خواف سنگان

شرکت حمل و نقل رهنورد خواف سنگان (سهامی خاص) در تاریخ 31/04/1394 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره 711 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری خواف با آخرین سرمایه ثبتی یک میلیارد ريال به ثبت رسید که فعالیت آن انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا از مبدأ شهرستان خواف به کلیه نقاط کشور است و ایجاد هرگونه شعب یا نمایندگی با کسب موافقت قبلی از اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی قابل انجام خواهد بود.