اسامی برندگان سفر مشهد مقدس سال 1397

اسامی برندگان سفر مشهد مقدس سال 1397

بسمه تعالی

بنا به درخواست جمع کثیری از سهامداران که موفق به حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (به دلیل بعد مسافت، ناتوانی جسمی،...) و نیز جهت عدم امکان حضور کلیه سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان ، رعایت حقوق ایشان و جلوگیری از اتلاف وقت در اجرای کامل دستورات مجمع، قرعه کشی مشهد مقدس به مناسبت بیست و چهارمین مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ 20/06/1397 با حضور تعدادی از سهامداران معتمد و عمده به صورت الکترونیکی انجام گردید.

شماره سهامداری نام و نام خانوادگی ردیف
103140324 حسين طالقاني 1
101318518 سعيد جهاني 2
103237826 رقيه رستمي 3
207100320 عليرضا يگانه 4
207110068 احمد ابراهيمي 5
202102289 سيداصغر هاشمي 6
201105729 مجتبي همايوني 7
103328482 امير خواجعلي 8
101118586 بهمن محزوني 9
421111791 قدمعلي رجبي 10
202101177 سيد محسن حسيني 11
208105120 محمدعلي اعظمي طامه 12
232110046 مهدي باقري طادي 13
220105023 قاسم زينعلي 14
902102517 كاظم مالكي 15
103135996 علي فرخي 16
103205796 زهرا جلالي كنفگورابي 17
258106748 مرتضي شاهرخي 18
246100001 مجتبي رئوفي منش 19
999110219 مرتضي مهر علي 20
103133191 حسينعلي مظاهري 21
249110007 مجتبي چياني 22
209105025 عباس طغياني ريزي 23
258100031 محمود مقيمي 24