اسامی برندگان سفر مشهد مقدس سال 1398

اسامی برندگان سفر مشهد مقدس سال 1398

بسمه تعالی

بنا به درخواست جمع کثیری از سهامداران که موفق به حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (به دلیل بعد مسافت، ناتوانی جسمی،...) و نیز جهت عدم امکان حضور کلیه سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان ، رعایت حقوق ایشان و جلوگیری از اتلاف وقت در اجرای کامل دستورات مجمع، قرعه کشی مشهد مقدس به مناسبت بیست و پنجمین مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ 24/06/1398 با حضور تعدادی از سهامداران معتمد و عمده به صورت الکترونیکی انجام گردید.

اسامی برندگان

شماره سهامداری

نام و نام خانوادگی

ردیف

103115940

حسن وکیلی

1

999101362

محمد گلپرور

2

202101890

سید رسول خدادادی

3

902100982

علی گرجی

4

902104022

رقیه سالمی

5

601108127

علی صفاری

6

290101302

حسین قانعی اردکانی

7

233100129

علی اصغر شهبازی

8

328102060

مهدی مهدی پور

9

104147405

اکبر سپیانی چقیورتی

10

359100041

فرهاد جهان فرد

11

290100212

محمد حسن هاتفی اردکانی

12

255110165

علیرضا زارع

13

2901029663

علی عابدینی اردکانی

14

203110101

حسین ساجدی مهر

15

271110016

اصغر توکلی طرقی

16

428100062

حسین مدبر نیا

17

902101566

محمد نصیر هرند

18

902101483

عفت صالحی

19

290104960

علی قل هواللهی اردکانی

20

290104927

میرزا احمد گلزاری عقداء

21

281110018

علی قاسمی نژاد

22

251100008

محمدرضا رجبی

23

103304554

رسول هاشمی

24

228105494

مرتضی حاج حیدری ورنوسفادرانی

25