آگهی دعوت به مجمع عمومی مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

آگهی دعوت به مجمع عمومی مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان