مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان