جلسه بررسی عملکرد و هم افزایی شرکت های گروه تکادو

جلسه بررسی عملکرد و هم افزایی شرکت های گروه تکادو

جلسه بررسی عملکرد و هم افزایی شرکت های گروه تکادو امروز مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹ با حضور ریاست محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت احیاء سپاهان ، هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت تکادو ، مدیران ستادی و مدیران عامل محترم شرکت های گروه تکادو برگزار و عملکرد هفت ماهه سال ۱۴۰۱ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.