بازدید آقای دکتر یوسف پور از شرکت مهندسی مرآت پولاد

بازدید آقای دکتر یوسف پور از شرکت مهندسی مرآت پولاد

 آقای دکتر یوسف پور ، رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از شرکت مهندسی مرآت پولاد بازدید کردند. در این بازدید آقای مهندس بهادری، مدیر عامل شرکت مهندسی مرآت پولاد گزارشی از فعالیت اصلی و وضعیت موجود شرکت مرآت پولاد ارائه دادند. آقای دکتر یوسف پور ضمن تاکید بر هم افزایی شرکت مرآت پولاد با شرکت های گروه احیا و تکادو ابراز امیدواری کردند که شرکت مرآت پولاد به دوران اوج و شکوفائی خود بر گردد.