بازدید آقای دکتر یوسف پور از شرکت تابان نیرو سپاهان

بازدید آقای دکتر یوسف پور از شرکت تابان نیرو سپاهان

آقای دکتر یوسف پور ، رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از شرکت تابان نیرو سپاهان بازدید کردند ، وضعیت شرکت تابان نیرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به توصیه آقای دکتر یوسف پور مقرر شد شرکت تابان نیرو به سمت و سوی ساخت قطعات با استفاده از شرکت های دانش بنیان و استفاده از پتانسیل آنها سوق پیدا کند.