بازدید آقای دکتر یوسف پور از انبار شرکت بازرگانی تکادو بین الملل

بازدید آقای دکتر یوسف پور از انبار شرکت بازرگانی تکادو بین الملل

آقای دکتر یوسف پور ، رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از انبار شرکت بازرگانی تکادو بین الملل بازدید کردند و مدیر عامل شرکت تکادو بین الملل گزارشی در خصوص پیشرفت و توسعه انبار با در نظر گرفتن مجوز ساخت کارخانه در انبار اشترجان ارائه دادند. که مقرر شد مدیر عامل شرکت آقای مهندس درستکار به منظور ارتقا، سطح شرکت طرح و برنامه خود را در اسرع وقت ارائه دهند.