در یک اقتصاد تورمی چگونه باید سرمایه‌گذاری کنیم؟

در یک اقتصاد تورمی چگونه باید سرمایه‌گذاری کنیم؟