استراتژی شرکت

استراتژی شرکت

بیان استراتژی شرکت

شركت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان به عنوان يك بنگاه اقتصادي تاثيرگذار در كشور ، دستيابي به  هدف افزايش سودآوري را در سرلوحه كار خود قرار داده است و بر اين اساس استراتژيهاي ذيل را تعريف نموده است:

  توسعه سرمایه گذاری در فعالیتهای معدنی با رویکرد ایجاد ارزش افزوده بیشتر.

  توسعه فعالیتها در بخش نفت، گاز و پتروشیمی .

  سرمایه گذاری در بخشهای IT و ICT .

  توسعه فعالیت های بازرگانی.

  توسعه فعالیت ها در زمینه خدمات فنی و مهندسی.

  سرمایه گذاری در بخش ریلی.

  توسعه فعالیت ها در بازار سرمایه.

  ایجاد سیستمهای مدیریت یکپارچه از رهبری سازمان تا هولدینگها و شرکتها.

  توسعه تکنولوژی در حوزه سیستمهای اطلاعات مدیریت .

  بکارگیری روشهای نوین تامین مالی در اجرای طرحهای توسعه شرکتها .

  توسعه منابع انسانی و پیاده سازی سیستم های مرتبط با منابع انسانی