خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

بسمه تعالی
 
شركت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان با دامنه فعالیت ارائه خدمات ایجاد، توسعه و مدیریت کسب و کار و با رسالت سرمایه گذاری از سال 1374 كار خود را آغاز نموده و در راستای تحولات جهانی شدن اقتصاد و تجارت و با توجه به گسترش زمینه های فعالیت خود به منظور ارتقاء سطح كارایی و اثر بخشی ، بهبود مستمر و افزایش رضایت مشتریان الگوی مدیریتی خود را بر اساس استاندارد سیستم مدیریت كیفیت ISO9001:2015 با اعلام اصول ذیل پیاده سازی نموده است:

1.      توسعه سرمایه گذاری در فعالیت های پر بازده و خروج از سرمایه گذاری های کم بازده
2.    استفاده از منابع انسانی متخصص، مجرب و متعهد به اهداف شركت در تمامی اركان فعالیت و نظارت بر  توسعه منابع انسانی شرکت های گروه به عنوان با ارزشترین سرمایه.
3.    تلاش در راستای افزایش بازده سهام شركت و تامین منافع سهامداران.
4.    اجرای روشهای موثر اداره، نظارت و كنترل اثربخشی بر عملكرد شركتهای گروه، متناسب با سهام متعلق به شركت با هدف افزایش توانمندی و كارآیی آنها و بكارگیری فناوری ها و تكنولو‍‍‍‍ژی های نوین.
5.    بهبود مستمرسیستم مدیریت كیفیت به منظور ایجاد بستری مناسب جهت حركت به سمت مدیریت كیفیت فراگیر و تعالی سازمانی
6.     رعایت قوانین، مقررات و نیازمندی های پذیرفته شده و کاربردی در سازمان.
اینجانب با همدلی، همكاری و مشاركت جمعی كاركنان و مدیران شركت اجرای اصول فوق را تعهد می نمایم.

                                                                         علیرضا حقیقی
                                                          نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل